شعار سال 1403
کتابخانه مرکز آموزشی درمانی خیریه عسلی خرم آباد

معرفی

کتابخانه مرکز آموزشی درمانی  خیریه عسلی خرم آباد
کتابخانه مرکز آموزشی درمانی  خیریه عسلی خرم آباد

کتابخانه مرکز آموزشی درمانی خیریه عسلی خرم آباد

كتابخانه بيمارستان آموزشي درماني زنان و زايمان عسلي ، در سال 1372 هجري شمسي در محل بيمارستان تأسيس شد. تهيه كتب مورد نياز اين كتابخانه هر ساله بر اساس نياز سنجي ازطريق مسئولين بخشها ، مربيان ، دانشجويان زير نظر مدير گروه زنان با هماهنگي كتابدار طبق قوانين و موازين اداري تهيه و در كتابخانه ثبت می گردد .با توجه به جابجايي و انتقال بخش هاي درماني بيمارستان خيريه عسلي به بيمارستان شهيد رحيمي در بهمن ماه سال 1400، واحد كتابخانه بيمارستان زنان و زايمان عسلي نيز با كتابخانه بيمارستان رحيمي ادغام و منتقل گرديد

سوالات متداول

offer
انتقادات
و
پیشنهادات